Ulusal Makale

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  • Özkaymak, Ç., Yıldız, A., Karabaşoğlu, A., Bağcı, M. Ve Başaran C., 2017b. Seydiler (Afyonkarahisar) ve Çevresinin Jeoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 60, 259-282.
  • Özkaymak Ç., Sözbilir, H., Tiryakioğlu, İ. ve Baybura, T., 2017a. Bolvadin’de (Afyon-Akşehir Grabeni, Afyon) Gözlenen Yüzey Deformasyonlarının Jeolojik, Jeomorfolojik ve Jeodezik Analizi. Türkiye Jeoloji Bülteni 60, 169-188.
  • Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Sümer, Ö., Uzel, B., Eski, S., Tepe, Ç., Softa, M., Güler, T., ve Yaralı G., 2015. İzmir-Manisa-Balıkesir İllerini Etkilemiş Tarihsel Derpemlerin Sismik Kaynakları. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, TDMSK-189, 14-16 Ekim 2015, DEÜ, İzmir
  • Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Sandıkçıoğlu, A., Erdoğan, S., Yılmaz, İ., Uysal, M., Yılmaz, M., Yıldız, A., Dereli, M.A., Yalçın, M., Dumlupınar, İ., M., Yalım, H., Ertuğrul, O., 2015. Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 7, No: 1, 2015 (7-16)
  • Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Bozkurt, E., Dirik, K., Topal, T., Alan, H., ve Çağlan, D., 2011. 23 Ekim 2011 Tabanlı-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu’daki Aktif Tektonik Yapılarla Olan İlişkisi. JMO Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (2) 175-199.
  • Özkaymak, Ç., Sözbilir, H. ve Uzel B., 2011. Manisa İli ve Çevresinin Depremselliği ve Deprem Riski. Manisa Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 1-14. ISBN: 978-605-01-0225-3.
  • Sözbilir, H., Sümer, Ö., Uzel, B., Ersoy Y., Erkül F., İnci U., Helvacı C. ve Özkaymak, Ç., 2009. 17-20 Ekim 2005-Sığacık Körfezi (İzmir) Depremlerinin Sismik Jeomorfolojisi Ve Bölgedeki Gerilme Alanları ile Ilişkisi, Batı Anadolu (The Seismic geomorphology of the Sığacık Gulf (İzmir) earthquakes of October 17 to 20, 2005 and their relationships with the stress field of their Western Anatolian region) Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 52, Sayı 2, p 217-238.
  • Sözbilir, H., Uzel, B., Sümer, Ö., İnci, U., Ersoy, E.Y., Koçer, T., Demirtaş, R. ve Özkaymak, Ç., 2008. D-B Uzanımlı İzmir Fayı ile KD-Uzanımlı Seferihisar Fayı’nın Birlikte Çalıştığına Dair Veriler: İzmir Körfezi’ni Oluşturan Aktif Faylarda Kinematik Ve Paleosismolojik Çalışmalar, Batı Anadolu. (Evidence for a kinematically linked E-W trending İzmir Fault and NE-trending Seferihisar Fault: Kinematic and paleoseismogical studies carried out on active faults forming the İzmir Bay, Western Anatolia) Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 51, Sayı 2, p 91-114.
  • Özkaymak, Ç., Sağlam, A. ve Köse, O., 2003. Van Gölü Doğusu Aktif Tektonik Özellikleri (Doğu Anadolu, Türkiye). ATAG-7 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu Yedinci Toplantısı) Makaleler Kitabı 1-3 Ekim 2003, s.54-60, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Jeoloji Müh. Böl., Van.