Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.  Karakaş, M., “Effects of the Globalization Process on the Language-Culture Relationship /Küreselleşme Sürecinin Dil-Kültür İlişkisi Üzerindeki Etkileri”, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Kültür Bakanlığı, 17-22 Haziran 2001, Mersin.

2. Karakaş, M., “Another Face of the Global Poverty: New Poverty / Küresel Yoksulluğun Öteki Yüzü: Yeni Yoksulluk”, Uluslurarası Yoksulluk Sempozyomu, DEYAM, 1-3 Şubat 2008. İstanbul.

3. Karakaş, M., “From Turkism to Turkish Nationalism: The Changing Tracks in Continuity / Türkçülükten Türk Milliyetçiliğine: Süreklilik Çizgisinde Değişen Türk Milliyetçiliğinin Farklı Kulvarları”, Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı: Türk Ocakları Uluslararası Sempozyum, 7-9 Mayıs 2012, İstanbul.

4. Avcı, Ö., Karakaş, M., “Student Teachers’ Educational Beliefs: A Phenomenological Approach”, International Conference of Youth Reality, Challenges and Expectations, 17-19 May 2015, Algeria.

5. Karakaş, M., “Consumption Culture as a Mentality and the Alienation of Needs / Bir Zihniyet Olarak Tüketim Kültürü ve İhtiyaçların Yabancılaşması”, International Congress On Political, Economic And Social Studies, 19-22 May, 2017 Sarajevo-Bosnia Herzegovina

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.  Karakaş, M., “Modern Bütünleşmeden Postmodern Farklılaşmaya Kentte Toplumsal Etkileşim”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2003, (EGPA).

2.  Karakaş, M., Yeni Üniversitelerden Beklentilere İlişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl 5, Sayı 19, 2004, (EBSCO, Index Islamicus).

3. Karakaş, M., Ziya Gökalp’e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden Değerlendirme, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6, 11, 2008, (MLA, Index Islamicus).

4. Karakaş, M., “Küresel Yoksulluğun Öteki Yüzü: Yeni Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt XII. Sayı 2, 1-18, Aralık 2010. (Asos Index, EBSCO).

5. Miman, MC., Karakaş, M., Altuntaş, A., Cingi, C.,., “How smell tests experience and education affect ENT specialists’ attitudes towards smell disorders? A survey study”, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Vol. 268, Num. 5, 691-694, 2011. (SCIE, Abstracts in Anthropology, EBSCO, Index Copernicus).

6. Karakaş, M., “Türkiye’nin Kimlikler Siyaseti ve Sosyolojisi”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Yıl 2013. (IPSA,WPSA, PAIS, Sociological Abstracts, EBSCO, LLBA, Index Copernicus vd.).

7.Karakaş, M., “15 Temmuz Darbe Girişiminin Sosyolojisi Üzerine”, Tezkire Dergisi, Sayı 57, Temmuz/Ağustos/Eylül 2016.

 

   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Karakaş, M., “Batı Gelişme Modeli ve Batı-dışı Toplum Olmanın Ötekiliği”, Yeni Türkiye Dergisi, Cumhuriyet Özel Sayısı, Cilt III, Sayı 23-24, (1691-1702), Yıl 1998.

2. Karakaş, M., “İmparatorluktan Ulus-Devlete Geçiş Sürecinde Türk Milliyetçiliğinin Gecikme Nedenleri”, Türk Yurdu, Mart-Mayıs 1999, Cilt 19, Sayı 139-141, (227-232).

3. Karakaş, M., “Benzeşme ve Farklılaşma Referansı Olarak Kimlik”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, (257-273), Yıl 1999.

4. Karakaş, M., “Ulusçuluk ve Tarihsel Dönemlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, (283-304), Yıl 1999.

5. Karakaş, M., “Modernleşme Açısından Köy Enstitülerinin İşlevselliği Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 4, Yıl 2000.

6. Karakaş, M., “Tanzimat Sürecinde Eğitimde Modernleşme Hareketleri” Yeni Türkiye Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı, Cilt II, Sayı 32, (764-776), Yıl 2000.

7. Karakaş, M., “Tarihsel Gelişim Sürecinde Kent: Kısıtlı Tarihsellik Anlayışı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt III. Sayı 1, (121-132), Yıl 2001.

8. Karakaş, M., “Tüketim Kültürü ve Tüketimin Yeniden Üretimi” Afyon Koctape Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı 1, (11-27), Yıl 2001.

9. Saracel, N., Özkara B., Karakaş, M. vd., “Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı: Afyon Halkının Üniversiteyi Algılaması Tutum ve  Beklentilerine İlişkin Araştırma”, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 2, (1-13), Yıl 2001.

10. Karakaş, M., “İktidar İlişkileri Açısından Bilim ve Sosyoloji”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IV, Sayı 1, (163-178), Yıl 2002.

11. Karakaş, M., “Küreselleşme-Yerelleşme Gerilimi ve Ulusal Kimlik Sorunu”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Yıl 2003, sayı 1-2.

12. Karakaş, M., “Türk Polisinin Mesleki Sorunları”, Polis Dergisi, Ocak-Mart 2004, Yıl: 10, Sayı: 39.

13. Karakaş, M., “Türk Polisinin Şiddet Algılaması”, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Yıl: Ekim 2004, Sayı: 12-13.

14. Karakaş, M., “Yeni Yoksulluk Bağlamında Sosyal Kimlik ve Tüketimde Eşitsizlik”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 7(2).

15. Karakaş, M., “Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl:9, Sayı 38, Ağustos, Eylül, Ekim, 2006.

16. Karakaş, M., Konuk, O., Çağan, K., “Bolvadin’de Toplumsal Yapı ve Değişim”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2, (1-37), Yıl 2007.

17. Karakaş, M., “Sosyal Bilimler Enstitülerinin Yapısal Özellikleri: Tespitler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Eğitime Bakış, Yıl: 8, Sayı: 23, Nisan-Mayıs-Haziran 2012.

18. Karakaş, M., “Sosyoloji ve Liberalizm Bağlamında Prens Sabahattin’e Yeniden Bakmak”, TYB Akademi, Sayı 9, Yıl Eylül 2013.

19. Karakaş, M., “100. Yılında Türkiye’de Sosyoloji”, TYB Akademi, Sayı 9, Yıl Eylül 2013.

20. Karakaş, M., “Devrim Romantizminden Darbe Girişimine: Gezi Başkaldırısı ve 17 Aralık Operasyonu”, Tezkire Dergisi, Sayı 49, 2014.

21. Karakaş, M., “Türkçülükten Türk Milliyetçiliğine: Türk Milliyetçiliğinin Farklı Halleri”, Sosyoloji Divanı, Sayı 4, Yıl 2, 2014.

22. Karakaş, M., “Tüketim Kültürü ve İhtiyaçların Yabancılaşması/Nesneleşmesi”, TÜBA GÜNCE, Sayı 48. Şubat 2015.

23. Karakaş, M., “Modern Planlama ve Postmodern Mimari Arasında Kent, Üsküdar Kültür Sanat Dergisi, Sayı 1, Mayıs 2015.

24. Karakaş, M., “15 Temmuz Darbe Girişiminin Siyaset Sosyolojisi Açısından Düşündürdükleri”, Üsküdar Kültür Sanat Dergisi, Sayı 3, Kasım 2016.

25. Karakaş, M., “Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kimlik İnşa Etme Ögesi Olarak Din”, Yeni Türkiye Dergisi, İslam Dünyası Özel Sayısı I, Yıl 23 Sayı 95, Mayıs – Haziran 2017.

26. Karakaş, M., “Kent, Mekân İmgesi ve Kimlik”, Üsküdar Kültür Sanat Dergisi, Sayı 1,  Kasım 2018.

 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Karakaş, M., “Küreselleşme-Yerelleşme Geriliminde Ulusal Kimliğin Dönüşümü Sorunu”, III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2-4 Kasım 2000, Eskişehir.

2. Karakaş, M., Yeni Yoksulluk Bağlamında Sosyal Kimlik ve Tüketimde Eşitsizlik”, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 16-18 Kasım 2003, Sivas.

3. Karakaş, M., “Afyonkarahisar’da Suçluluk ve Şiddet”, 2. Kent Kurultayı, 24-25 Haziran 2008, Afyonkarahisar.

4. Karakaş, M., “Kemal Tahir’in Tarihi Romanlarında Çeşitli Yönleriyle İşgal İstanbul’u”, Türk Edebiyatında Tarihi Roman Yazarı Olarak Kemal Tahir Sempozyumu, 29-30 Kasım 2010, İstanbul Üniversitesi.

5. Karakaş, M., “Milli Kimlik İnşası ve Dil İlişkisi Açısından Yeni Lisan Hareketinin Türk Milli Kimliğinin İnşasına Etkileri”, Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı, 29-30 Nisan 2011, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.

6. Karakaş, M., “Gökalp Düşüncesinin 1924 Sonrasında Siyaset ve Sosyolojideki İzdüşümleri”, 90. Ölüm Yıldönümünde Ziya Gökalp Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 23 Ekim 2014.

 

  Diğer yayınlar (Kitaplar ve Kitap Bölümleri)

1. Karakaş, M., Türk Ulusçuluğunun İnşası, Vadi Yayınları, 2000, Ankara. (2. Baskı, Elips Kitap, 2007, Ankara). (Kitap)

2. Saracel, N., Özkara, B., Karakaş, M., Yelken, R., Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı, Afyon Kocatepe Ünivesitesi Yayını, 2000, Afyon (Ortak Kitap)

3. Saracel, N., Özkara, B., Karakaş, M., Yelken, R., Karaca, Y., Afyon ili Tüketim Analizi: Tüketici Davranışları ve Tüketim Eğilimleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, 2002, Afyon, (Ortak Kitap)

4. Karakaş, M., Meslekler Sosyolojisi Açısından Türk Polisinin Mesleki Profili, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, 2003, Afyon, (Kitap)

5. Karakaş, M., “Bozkırdaki Çekirdek: Köy Enstitüleri Tartışmalarına Farklı Bir Bakış” Kemal Tahir’in 30. Ölüm Yıldönümü Anısına, Kızılelma Yayıncılık, 2003, İstanbul, (Kitap Bölümü)

6. Karakaş, M., “Küreselleşme ve Kimliklerin Yeniden Tahayyülü”, Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, Kızılelma Yayıncılık, 2004, İstanbul, (Kitap Bölümü)

7. Karakaş, M., “Doğu-Batı İlişkileri Açısından Tarihsel Dönemlendirmelerin Anlamı”, Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Kızılelma Yayıncılık, 2005, İstanbul. (Kitap Bölümü)

8. Karakaş, M., “Tüketim Toplumu” Ed. Tevfik Erdem, Feodaliteden Küreselleşmeye: Temel Kavram ve Süreçler, Lotus Yayınevi, 2006, Ankara. (Kitap Bölümü)

9. Karakaş, M., “XIX. Yüzyıl Türkoloji Çalışmalarında Batılı Merkezler: Türkolojinin Coğrafyası”, Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Sosyoloji ve Coğrafya, Kızılelma Yayıncılık, 2006, İstanbul. (Kitap Bölümü)

10. Karakaş, M., Küreselleşme ve Türk Kimliği, Elips Kitap, Ankara, 2006. (Kitap)

11. Karakaş, M., “Küreselleşme, Postmodernizm ve Kent”, Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Sosyoloji ve Coğrafya, Kızılelma Yayıncılık, 2006, İstanbul. (Kitap Bölümü)

12. Karakaş, M., “II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri”, Ed. Asım Öz, Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet, Pınar Yayınları, İstanbul, 2008. (Kitap Bölümü)

13. Karakaş, M., “Türkiye’de Üniversitelerin Avrupa Birliği Programlarına Uyumlandırılması ve Atama-Yükseltme Kriterleri”, Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi I, Kitabevi Yayınları, 2009, İstanbul.(Kitap Bölümü)

14. Karakaş, M., “Bekirağa Bölüğü’nden Malta’ya: Malta Sürgünleri ve Ardında Bıraktıkları”, Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi I, Kitabevi Yayınları, 2009, İstanbul. (Kitap Bölümü)

15. Karakaş, M., “Sosyoloji ve İktidar”, Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem, Ed. Osman Konuk, A. Kemal Bayram, Adres Yayınları, Ankara, 2010. (Kitap Bölümü)

16. Karakaş, M., “Bulunduğu Merkezler Bağlamında Ziya Gökalp”, Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Türk Sosyologları ve Eserleri II, Kitabevi Yayınları, 2010, İstanbul. (Kitap Bölümü)

17. Karakas, M., Kocaoğlu, F., Çocuk ve Aile Sorunları Kapsamında 13-18 Yaş Grubu Çocukların Bakım Modellerinin Karşılaştırılması, Afyonkarahisar Valiliği Yayını, 2010, Afyonkarahisar. (Ortak Kitap)

18. Karakaş, M., “Kemal Tahir Romanlarında İşgal İstanbul”u” Ed. M. Fatih Andı, Ertan Eğribel, Kemal Tahir 100 Yaşında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2010, Ankara, (Kitap Bölümü)

19. Karakaş, M., “Türkiye’de Toplumsal Değişme Öğeleri Olarak Dinsel ve Etnik Kimlikler”, Ed. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Değişim Sosyolojisi: Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Değişim, Kitabevi Yayınları, 2012, İstanbul. (Kitap Bölümü)

20. Karakaş, M., Modernlik Küreselleşme ve Türkiye’nin Kimlikler Evreni, Küre Yayınları, İstanbul, 2015. (Kitap)

21. Karakaş, M., “Ziya Gökalp’e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden Değerlendirme”, Ed. Cevat Özyurt, Ahmet Tak, Ziya Gökalp Kitabı, Hece Yayınları, 2015, Ankara. (Kitap Bölümü)

22. Karakaş, M., “Türkiye’de Sosyolojinin Doğuşu ve Sosyoloji Batılılaşma İlişkisi”, Haz. Öner Buçukcu, Hikâye Şu: Türk Düşüncesinin Kaderi, Tezkire Yayıncılık, 2016, Ankara. (Kitap Bölümü)

23. Karakaş, M., “Ziya Gökalp Düşüncesi ve İzdüşümleri”, Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesi: İsimler, Yönelimler, Bakışlar, Bibliyotek Yayınları, 2017, İstanbul.

 

  Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb

 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Afyon Halkı Tarafından Algılanması, Tutum ve Beklentileri, AKÜAF Projesi, Proje No: 00.FEF.04, Proje Yöneticisi, 2000

2. Afyon İli Tüketim Analizi, Tüketici Davranışları ve Tüketim Eğilimleri, AKÜAF Projesi, Proje No: 00.İİBF.01, Proje Yöneticisi, 2001.

3. Bolvadin İlçesi Toplumsal Yapı Analizi: Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Çvresel Boyutlarıyla, Bolvadin Belediyesi Kültür Projesi, Proje Yürütücüsü ve Danışmanı, 2007.

4. Koruma Amaçlı İmar Planı, Dinar Yıprak Belediyesi, (Planlama ve Yürütme Aşamalarında Sosyolog olarak), 2010-2011.

5. Yerel Seçimler Büyükşehir Araştırma Projesi: Balıkesir Çalışması, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Haziran 2013. (Araştırmacı ve Raportör)

6.  Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuruluş ve Gelişimi, Afyonkarahisar Kent Müzesi Kültürel Ve Doğal Varlıkların Belirlenmesine İlişkin Araştırma Projeleri, Proje No. 2016/6 Afyonkarahisar-2016. (Yürütücü).

7.  Öğretmen Adayı Öğrencilerin Eğitimle ilgili İnançları: Olgubilimsel Bir Yaklaşım, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Kariyer Destek Projesi, 15.KARİYER, Afyonkarahisar, 2015. (Araştırmacı)

8.  Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Kent Müzesi Kültürel Ve Doğal Varlıkların Belirlenmesine İlişkin Araştırma Projeleri, Proje No. 2016/6 Afyonkarahisar-2016. (Yürütücü).

9. Bir Zihniyet Olarak Tüketim Kültürü ve İhtiyaçların Yabancılaşması, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Kariyer Destek Projesi, 17.KARİYER.14, Afyonkarahisar, 2017. (Yürütücü)

 Seminer, Çalıştay ve Forum

 1. Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi, Afyon Kitap Kulübü, 7 Ekim 1999

2. Çok Kültürlü Yurttaşlık Bağlamında Osmanlı’da Millet Sistemi Tartışmaları, Afyon Kitap Kulübü, 8 Haziran, 1999.

3. Sosyoloji-İktidar İlişkisi, Afyon Kitap Kulübü, 9 Mart 2000.

4. İnsan Hakları ve İhlalleri, İl Jandarma Komutanlığı Bölge İnsan Hakları Semineri, Turizm Meslek Lisesi  Seminer Salonu, 18 Aralık 2000.

5. Hukuk Devleti Öğretisi, Afyon Emniyet Müd. Çevik Kuvvet  Seminer Salonu, 15 Mayıs 2001.

6.Tüketim Kültürü ve İhtiyaçların Sınırsızlığı, Afyon Kitap Kulübü, 19 Mart 2002.

7. İlköğretimde Görülen Kademeler Arası Sorunlar, Afyon Halk Eğitim Konferans Salonu, 3 Temmuz 2002.

8. Zabıtalar İçin Toplumsal Davranış ve Etik Kurallar, Afyonkarahisar Belediye Meclisi Toplantı Salonu, 11  Temmuz 2005.

9. Çevre ve Kentleşme Sorunları Çalıştayı, I. Kent Kurultayı, Afyonkarahisar, 2007.

10. Sosyologlar Çalıştayı: Sosyologların İstihdam Sorunları, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 7 Kasım 2009.

11. ASDEP Danışmanlığı Oturumu, Sosyal Hizmet- Sosyal Yardımlarda Dönüşüm ve ASDEP Çalıştayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 18-19 Ocak 2012.

12. Şehrin Kültürel Dokusu ve Şehir Estetiği Oturumu, 4. Şehircilik Konferans ve Çalıştayı: Şehirlerin Geleceğini Düşünmek ve Yeniden Tasarlamak, Ankara, 24-25 Mart 2012.

13. Lisansüstü ve Araştırma Oturumu, Yükseköğretim Strateji Belgesi Çalıştayı II, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Gebze, 19 Mayıs 2012.

14. Türkiye’de Toplumsal Değişme Öğesi Olarak Din, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisansüstü Seminerleri VI, Afyonkarahisar, 2013.

15. Fen Edebiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Oturumu, 8. FEFKON Toplantısı, 7-8 Mart 2013 Zonguldak.

16. Afyonkarahisar Kent Ekonomileri Forumu Moderatörlüğü, I. Afyonkarahisar Kent Ekonomileri Forumu, 27 Nisan 2013, Afyonkarahisar.

17.Konya’da Mevlana Algısı, Tespiti ve Tanıtımı Çalıştayı, Afyonkarahisar, 28-29 Eylül 2013.

18. Marka Kent Sandıklı Çalıştayı, Sandıklı/Afyonkarahisar, 18 Ekim 2014.

19. 19. Milli Eğitim Şurası, Öğretmen Niteliğinin Artırılması Komisyonu, Antalya, 2-6 Aralık 2014.

20.  Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Çalıştayı, Afyonkarahisar, 27 Aralık 2014.

21. Rekabet Kurumu Afyon Eğitim Semineri Programı, “Türkiye’de Kimlik, Kültür ve Siyaset”, Afyonkarahisar, 9-12 Kasım 2016.

22. Üniversite Camilerinde Görev Yapan Din Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri, “Din ve Gençlerle İletişim Dili”, Afyon/Sandıklı – Park Otel, 28 Mart 2017.

23. Türkiye’de Düşünce ve Sorunları Çalıştayı, AKSED, Hattuşa Vacation Thermal Club Ankara, 12 Ağustos 2017

24. Tüketim-İhtiyaç İlişkisi ve İhtiyaçların Dönüşümü, Bursa Ensar Vakfı Salı Seminerleri, Bursa Abdal Kültür Merkezi, 3 Nisan 2018.

 Konuşmacı Olarak Katıldığı Konferanslar

1. Laik Anti-laik Ayrımcılığını Önleyici Tedbirler, Afyon Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Konferans Salonu, 1998.

2. Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Afyon Polis Okulu Konferans Salonu, 17 Kasım 1999.

3. İnsan Haklarının Sosyolojik Temelleri, Afyon Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu, 2000.

4. Tüketim Kültürü ve Toplumsal Yaşamdaki Rolü, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 2001.

5. İnsan Haklarının Evrensel Boyutu (İnsan Hakları Günü), Afyon Lisesi Konferans Salonu, 2002.

6. Kent ve Kültür, Afyon Belediyesi Kültür ve Sanat Meclisi, 30 Kasım 2002.

7. Türk Yurdu Dergisi’nin Tanıtımı, Bilim Sanat Vakfı, İstanbul, 7 Mayıs 2005.

8. Bir Entelektüel Sadrazam: Said Halim Paşa, AKÜ Sosyoloji Kulübü, 29 Mart.

9. Sosyolojide Son Gelişmeler ve Kariyer-İstihdam İmkânları, AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Amfi 5, 6 Kasım 2013.

10. Tüketim Kültürü ve İhtiyaçlar, Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi-Ensar Akademi Programı, 28 Mayıs 2014.

11. Tüketim Toplumu ve Oruç, Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi-Ramazanda İkindi Sohbetleri, 7 Temmuz 2014.

12. Kendini Keşif ve İnşa: Üniversite Yıllarını Verimli Değerlendirmek, İlim Yayma Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi ve Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD), 27 Kasım 2014, Afyonkarahisar.

13. Polis-Halk İlişkileri ve İmaj, Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksek Okulu, 1 Aralık 2014.

14. Osmanlı ve Cumhuriyet Modernleşmesi, (Moderatör Konuşmacı) Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi-Ensar Akademi Sosyoloji Okumaları Programı, 29 Ekim, 26 Kasım, 10,17,24 Aralık 2014.

15. Türkiye’de Kimlikler Siyaseti, (Konuşmacı), Stratejik Düşünce Enstitüsü Akademi Afyon, 11 Nisan 2015.

16. Akademi ve Gençlik: Üniversiteli Olmak, Ensar Akademi Okumaları Açılış Konferansı, Afyonkarahisar, 15 Ekim 2015.

17. Türk Ulusçuluğunun İnşası, Tezkire Sohbetleri, 11 Mart 2016, Ankara.

18. Türkiye’nin Kimlikler Siyaseti, SASGEM Konferansları, Sakarya Üniversitesi, 27 Nisan 2016. Adapazarı.

19. İslamafobi Algısı: Dünyadaki Yansımaları, Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi-Ramazanda İkindi Sohbetleri, 19 Haziran 2016.

20. Türkiye’de Kimlikler Siyaseti, (Konuşmacı), Ak Parti Siyaset Akademisi Afyon, 15 Ekim 2016, Denizli 30 Ekim 2016, Bursa, Çanakkale, Alanya, Antalya.

21. Sosyolojik Düşünme Biçimleri, (Konuşmacı) Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi-Ensar Akademi Bilimsel Okumaları Programı, 19 Ekim, 2016.

22. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Sosyolojisi, (Konuşmacı) Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi-Ensar Akademi Bilimsel Okumaları Programı, 26 Ekim, 2016.

23. Birinci Yılında 15 Temmuz’un Sosyolojisi, Müftülük Konferans Salonu, 13 Temmuz 2017, Afyonkarahisar

24. Tüketimcilik ve İhtiyaçların Dönüşümü, Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi-Ensar Akademi Bilimsel Okumaları Programı, 30 Kasım ve 7 Aralık, 2017.

25. Kapitalizm ve Emperyalizm İlişkisi, İlim Yayma Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi ve Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD), 21 Aralık 2017, Afyonkarahisar.

26.  Tüketim Kültürü ve İhtiyaçların Yabancılaşması, TÜBA Akademi Konferansı: Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi, Salon 2009. 28 Şubat 2018. https://youtu.be/u5QLXOO-Ok8 

27. Tüketim-İhtiyaç İlişkilerinin Dönüşümü ve İslami Duruş, Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi-Ramazanda İkindi Sohbetleri, 21 Mayıs 2018.

 Konuşmacı Olarak Katıldığı Paneller ve Programlar

1. Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı, Afyon Lisesi Konferans Salonu, 3 Haziran 1999.

2. Okuma Bilinci ve Okuma Sevgisi, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Salonu, 31 Mart 2000.

3. İmparatorluktan Ulus-Devlete Geçiş Sürecinde Toplumsal Değişim Dinamikleri, AKÜ Tekno-Park Seminer Salonu, 31 Mayıs 2000.

4. Türkiye ve Dünyada Toplumsal Gelişmeler, Değişen Gündem Programı, Er TV, 2 Nisan 2001.

5. Polis ve Sorunları,  İsimli Radyo Programı, Ankara Polis Radyosu, 26 Aralık 2003.

6. Küreselleşme ve Sivil Toplum, Globalleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye’deki Yeri ve Önemi, Düzenleyen, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Turizm ve Otelcilik Programı Eğitim-Uygulama Merkezi Toplantı Salonu, 3 Haziran 2005.

7. Türkiye’de Üniversitelerin AB Programlarına Uyumlandırılması ve Atama-Yükseltme Kriterleri, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Biçimlenmesi ve Örgütlenme Sorunları, Sosyal Bilim Günleri-I, AKÜ I. Eğitim Konferans Salonu, 3 Aralık 2007.

8. Mustafa Kemal’i Doğuran Şartlar, Atatürk’ü Anma Paneli, (Panelist), Atatürk Kongre Merkezi, Afyon, 10 Kasım 2008.

9. Küreselleşme, Sivil Toplum ve Gönüllülük, Dünya Gönüllülük Günü, Gönüllülük ve Sivil Toplum Örgütleri Paneli, (Panelist), Atatürk Kongre Merkezi, Afyon, 19 Aralık 2008.

10. Kentlileşme, Çevre, Kentlilik Bilinci ve Sorunları, Şehirlileşme ve Şehirde Yaşama Bilinci Paneli, (Panelist), Afyonkarahisar Belediye Meclis Toplantı Salonu, Afyonkarahisar, 19 Nisan 2010.

11. Türkiye’de Toplumsal Değişme Öğeleri Olarak Dinsel ve Etnik Kimlikler, Türkiye’de Toplumsal Değişim Paneli, (Panelist), İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü Salonu, İstanbul, 14 Mayıs 2010.

12. Emirdağ’da Göçün Yarattığı Sorunlar, Göç ve Sorunları Paneli, (Panelist),  Emirdağ Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, 27 Ekim 2010.

13. Afyonkarahisar’da Biyo-çeşitlilik ve Eko-turizm Paneli, (Panelist ve Panel Başkanı), Aralık 2014.

14. Geleceğe Yürürken Büyük Düşünme Zamanı-2, (Panelist), Reşadiye Anadolu Lisesi, 29 Nisan 2015, Tokat.

15.  15 Temmuz Ruhu, (Panel Moderatörü), 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri, AKÜ Atatürk Kongre Merkezi, 14 Temmuz 2017.

16. Sosyal Bilimlerde Konjonktürel Yönelimler, Sosyal Bilimlerin Dünü, Bugünü, Yarını (Panelist), Nevşehir HBVÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Nevşehir, 18 Nisan 2018.