Yayınlar

A.Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinde Denetim (Doktora Tezinden Üretilmiştir) (2018), COŞKUN SENA, Adalet Yayınevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 393, ISBN:978-605-300-425-7, Türkçe (Bilimsel Kitap).
50 Yazıda Toplum ve Medya (2018). COŞKUN SENA, Detay Yayıncılık, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, ISBN:978-605-254-025-1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı).
-Afyonkarahisar Kent Müzesi Araştırmaları-Cilt 1, Bölüm adı:(Kent Belleği Çerçevesinde Afyonkarahisar’da Milli Mücadele Döneminde Yaşananlara İlişkin Sözlü Tarih Çalışması) (2018). YILMAZ HAKAN, COŞKUN SENA, Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları, Editör: CİHAN, CİHAD, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 306, ISBN:978-605-81376-3-9, Türkçe (Bilimsel Kitap).

B.Editörlük
Dinar Bandosu – Her Nefes ve Her Telden, Dinar’ın Tam İçinden, Kitap, Editör, Dinar Belediyesi Yayını.

C.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
-BAYKAL KEMAL CEM, COŞKUN SENA (2018). Türkiye’de Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Reklam Yayınlarını Düzenleyen İlkelerin İhlali. Journal of Turkish Studies, 13(10), 127-144. Doi: 10.7827/TurkishStudies.13555.
-COŞKUN SENA, KULA DEMİR NESRİN (2017). Kadın Akademisyenlerin TV İzleme Tutum ve Davranışları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 770-786. Doi: 10.17755/esosder.305629.

D.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
-COŞKUN SENA (2017). Avrupa Birliği’nin Görsel-İşitsel Politikası Bağlamında Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’daki Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinin Denetimi. İnsan ve İnsan Bilim, Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, 4(13), 199-222.
-COŞKUN SENA (2017). Görsel-İşitsel Yayıncılığın Denetlenmesi Bağlamında ABD, Japonya ve Rusya’daki Son Düzenlemeler. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1), 471-502. Doi: 10.19145/gumuscomm.284459.
-COŞKUN SENA (2016). Görsel İşitsel Medya Hizmetlerine Uygulanan Yayın Yasağı Tedbirine İlişkin Değerlendirme. Güncel Hukuk Dergisi(10), 50-53.
-COŞKUN SENA (2015). Türkiye’deki Futbol İçerikli Spor Programlarının Rehber İlkeler Kapsamında Ortak Denetim Açısından Değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi(10), 54-69.
-COŞKUN SENA (2013). Avrupa Birliği Sürecinin Cevap ve Düzeltme Hakkına Katkısı ve Hakkın Kullanımında Alternatif Yollar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 95-117. Doi: 10.5578/JSS.5815.

E.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
-COŞKUN SENA, SARAÇLI SİNAN, KULA DEMİR NESRİN (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanımlarının İstatistiksel Tekniklerle Analizi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. 3. International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, 55-55. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA, BAYKAL KEMAL CEM (2018). 6112 Sayılı Kanun Kapsamında Ticari İletişim Türlerinden ”Ürün Yerleştirme” Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme. 1. International Conference on Cultural InformaticsCommunication and Media Studies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA (2018). Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Guido Etkinlikleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA, SARAÇLI SİNAN (2017). Erkek Akademisyenlerin Televizyon İzleme Eğilimleri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 308-309. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA (2017). Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinde Müzik ve Ses Kullanımına İlişkin Son Hukuki Düzenlemeler. VIII. Uluslarararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 389-397. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA (2016). Kadın Akademisyenlerin TV İzleme İle İlgili Tutum ve Davranışlarının RTÜK le İlgili Kanaatlerine Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. II. International Conference on the Changing World and Social Research, 892-904. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA (2016). Türk Görsel İşitsel Medya Hizmetlerinde Kamu Spotları ve Zorunlu Yayınlara Dair Bir Değerlendirme. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 830-842. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
-KOLUAÇIK İHSAN, COŞKUN SENA (2016). Türk Sineması Minimalizm İlişkisi: Tatil Kitabı Örneği. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1913-1923. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA, KULA DEMİR NESRİN (2016). Kadın Akademik Personelin TV İzleme Eğilimleri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 112-112. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA, KOLUAÇIK İHSAN (2015). Yeni Medyanın Etkileşimsellik Özelliğinin Sinema Sanatı Üzerindeki Etkisi. 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 1, 161-171. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA, SARAÇLI SİNAN (2015). Dini İçerikli Filmlere Karşı Tutum ve Davranışların Din Eğitimi Bağlamında İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi: AKÜ İslami İlimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu, 109-129. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA (2014). Türkiye’de Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinde Kadının Temsiline Dair Son Hukuki Düzenlemeler. I. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
-COŞKUN SENA (2014). Televizyon Yayınlarında Başarılı Bir Ortak Denetim Örneği: Spor Programları Rehber İlkeleri. I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).