AHMET ALTINTAŞ

20.03.2017 @ 07:48 Yayınlar

ESERLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1 .“Marsilya Kenti’nin Ermeni Olaylarındaki Rolü ve Önemi”, XV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül , 12 Eylül 2006, 6. Cilt, Ankara 2010, s. 2657-2672

2.“Milli Mücadele’nin Yeni Bir Kaynağı: Koca Behçet’in Anıları/ A New Source of National Struggle, Diary of Great Behçet”, VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, Atatürk Araştır, 14 Kasım 2007, C.II, Ankara 2010, s. 1561-1569.

3.“Afyonkarahisar Esir Kampı ve Çanakkale Savaş Esirleri”, Gelibolu Tarih, Efsane ve Anı, Editörler; İbrahim Güran Yumuşak, M. Mehdi İlhan, III. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul 2013, s. 175-183.

4. “Afyonkarahisar Kuva-yı Milliye Teşkilatı’nın Uşakla İlişkileri / The National Organization for Afyonkarahisar Relations with Usak “ Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zaferyolu Sempozyumu, 2-4 Ekim 2012 Uşak , Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt I, Ankara 2014, s. 19-34,

5. “Osmanlı Esir Kampları ve Çanakkale Savaş Esirleri İle İlgili Bazı Tespitler”, Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi 100 Yılında 1. Dünya Savaşı ve Mirası,6-8 Kasım 2014 Bildiriler, , Ed. Halil Çetin, Lokman Erdemir, C.1, Çanakkale Valiliği Yayınları,   Çanakkale 2015, s.485-499.

6.”Göç Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme,Drama Livasından Şirince Köyü’ne Nüfus Mübadelesi”, Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi (Gülden Songün, ile birlikte) 17-22. Ekim 2011, Üsküp-Manastır- Makedonya, Atatürk Araştırma Merkezi, C. I., , Ankara 2015, s. 531-559

7. ” Arşiv Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Anadolu’da Bulunan Rumen Savaş Esirleri”, Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS) Balkan Tarihi, Editörler: Zafer Gölen-Abidin Temizer, C. I, Ankara 2016, s. 427-444.

8. “Birinci Dünya Savaşı’nda Pozantı-Belemedik(Bilemedik) Esir Kampı”, Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Editörler: Yılmaz Kurt-Fatih Sansar, C. III, Adana 2016, s. 459-477.

9. “Bosna’dan Sandıklıya Kültür Köprüsü, “II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sunum 2 Mayıs 2014, 30 Nisan 4 Mayıs 2014, Podgorica-Karadağ 2014.

10.”Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı- Polonya İlişkileri’nde Esirler (1916-1923), “Prisoners In Ottoman – Poland Relations Based On Archives (1916-1923)”, Türk Tarih Kurumu ve Varşova Üniversitesi İşbirliği ile Türkiye Polonya İlişkileri Konferansı (Temas Alanları 1414-2014), 5-9 Haziran 2014, Varşova-Polonya.

11.”Muhammet İkbalin Hayatında Türk Kavramı”, “3 Ülke 3 Düşünür Mehmet Akif Ersoy, Muhammet İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, (Tuba İşler İdiz ile birlikte) Sunum Tarihi 17 Ekim, 16-17 Ekim 2014, Burdur.

 

C.9. KİTAPLAR

1.“Belgelerle Çanakkale Savaşları”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yayınları Yayın No: 5 Çanakkale 1997.

2.“Çanakkale’de Bahriyelilerimiz” , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yayınları Yayın No: 6 Çanakkale 1997.

3.“Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkale Savaşları   Raporu”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yayınları Yayın No: 7 Çanakkale 1999.

4.”Milli Mücadele Döneminde Çanakkale, 1919-1923“, Asil Yayınları, Ankara 2007.

5 “Belgelerle Milli Mücadele Döneminde Esirler”, Anekdot Yayınları, Ankara 2008.

6. “Milli Mücadele’de Afyonkarahisar 1919-1922”, Afyonkarahisar Valiliği Yayınları 2011.

C.10. Kitap Bölümleri

1. “Büyük Taarruzun Askeri Hazırlıkları”, Atatürk ve Büyük Taarruz Kahramanlarına Armağan, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayın No: 78, 2010. s .41-77.

2. “Kuva-yı Milliye ve Bayatlı Arif Bey’in Faaliyetleri”, Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 78, 2010, s.247-262.

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında Fransa’nın Rolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VII, Sayı 1, Haziran 2005, s. 19-72.

2. “Osmanlı İmparatorluğu’nun Tehcir Kararı Alması ve Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VII, Sayı 1, Haziran 2005, s 73-94

3. “Makedonya Sorunu ve Çete Faaliyetleri”. 69-91, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VII, Sayı 2, Aralık 2005, s. 75-99.

4. “Reşit Saffet Atabinen (1884-1965) ve Türk Turizmine Katkıları”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 2007, Cilt: XXVI, Sayı: 42, Ankara-2007/ Eylül, s.9-36.

5. “Reşit Saffet Atabinen ve Faaliyetleri”, Arayışlar –İnsan Bilimleri Araştırmaları, 18, Isparta 2007, s.129-150.

6.  “Bosna-Hersek’in Jeostratejik Önemi ve Türkiye”, Türk Bilim Dergisi, (Ercan Seyhan’la birlikte) Ekim 2012,s.159-168.

7. “Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Sırbistan İlişkileri’nde Esirler (1912-1923)”, Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 Temmuz 2016,s. 1-15.

8. “Birinci Dünya Savaşı’nda Hilal-i Ahmer’in Macaristan’daki Faaliyetleri”,Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8 Sayı 16, Ekim 2016, s. 1-16. 

  1. Diğer Yayınlar:

F.10. “Atatürk’ün 55 Röportajı” Editör: Ahmet Altıntaş, Samsun Valiliği, Ankara 2012.