Yayınlar

YAYINLAR

 TEZLER

1) Doktora TeziUluslararası Ticarette Liberalleşme ve Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 2000.

2) Yüksek Lisans Tezi, Ekonomik Açıdan Dünyada Globalleşme ve Türkiye’ye Etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1996.

 ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Demirhan, E. ve M. Masca, “Determinants of Foreign Direct Investment Flows to Developing Countries: A Cross-Sectional Analysis,” Prague Economic Papers4, 356-369 (2008). (SSCI)

A2. Masca, M., “Performance Classification of European Union Member Countries and Turkey: Application of a TOPSIS Model,” The Empirical Economics Letters, 7(5), 533-544 (2008). (EconLit)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Masca, M., “Küresel Barış ve İstikrarı Etkileyen Çatışmalara Neden Olan Ekonomik Faktörler,”5. Uluslararası STK’lar Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, 235-252, Çanakkale, 2008.

B2.  Karagül, M. ve M. Masca, “Uluslararası Sermaye Hareketleri, Kriz Etkisi ve Muhtemel Önlemler,” Uluslararası Sermaye Hareketleri Ve Gelişmekte Olan Piyasalar Uluslararası Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, 341-361, Bandırma, 2008.

B3. Masca, M., “Sürdürülebilir Kalkınma: Kalkınma ve Doğa Arasında Denge Arayışları”, Uluslar arası Davraz Kongresi, Küresel Diyalog Bildiriler Kitabı (e-nüsha), Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, 195-206, Isparta, 2009

B4. Masca, M., “Using Emission Trading System as a Means of Preventing Global Warming”, International Conference on Social Sciences, Readings in Social Sciences, Vol.5, 359-374, İzmir, 2009

 

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Masca, M., Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Mücadelede Kullanılabilecek İktisadi Araçlar, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Karagül, M. ve M. Masca, “Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,1,  37-52 (2005).

D2. Akgönül, H. ve M. Masca, “Heteredoks İstikrar Programları”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, , 1, 437-453 (2001).

D3. Akgönül, H. ve M. Masca, “Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Küreselleşme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2, 127-136 (2001).

E. Diğer yayınlar :

E1. Masca, M. “Üretimin Uluslararasılaşması ve Çok Uluslu Şirketler” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi1, 127-139 (2000).

E2. Aydoğuş, İ. ve M. Masca, “Uluslararası Ticarette Liberalleşme: Kim İçin? Ne Kadar?”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi1, 47-58 (2000).

E3. Masca M. “Küreselleşme ve Küresel Kriz” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi4, 159-172 (2000).

E4. Masca, M. “Finansal Globalleşme” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2, 107-120 (1999).

E5. Masca, M. “Küreselleşmenin Ekonomik Yönden Analizi”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,4, 357-376 (1998).

  KONFERANS VE SEMİNERLER

1-) “Ekonomik Açıdan Dünyada Küreselleşme” Seminer, AKÜ İİBF Şehabettin YİĞİTBAŞI Salonu, 10 Mayıs 2000.

2-) “Yeni Dünya Düzeni”, Konferans, Afyon Polis Okulu, 15 Kasım 2000.

3-) “Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin Yeri”, Konferans, Bolvadin MYO, 17 Mayıs 2002.

4-) “İnsan Hakları ve Türkiye” Konferans, Bolvadin Kaymakamlığı, 10 Aralık 2003.

5-) “ Avrupa Birliği ve Türk Gençliği”, Konferans, Dinar MYO, 20 Mayıs 2005.

6-) “AB Türkiye İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, Konferans, Bolvadin MYO, 1 Haziran 2005.