Citation: Otto, L., & Hoffmann, F. (2022). Towards a post-autonomy of migration: (Young) refugees between belligerent and peaceful agency. Migration Letters19(6), 765-779.

Cited: Demirkol, A. (2022). An Empirical Analysis of Securitization Discourse in the European Union. Migration Letters, 19(3), 273-286.

 

 

Citation: Bektaş, S., & Özdemir, A. (2022). Uluslararası Teamül Hukukunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yargılama Hukukuna Etkisi. TBB Dergisi, 35(161), 309-346.

Cited: Kırdım, Ş. E., & Demirkol, A. (2021). Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Bir Kaynağı Olarak Uluslararası Örf ve Adet Hukuku. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XXV(4), 379-434

 

 

Citation: Kırdım, Ş. E. (2022). Uluslararası Hukukta Israrlı İtiraz. Onikilevha Yayınları.

Cited: Kırdım, Ş. E., & Demirkol, A. (2021). Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Bir Kaynağı Olarak Uluslararası Örf ve Adet Hukuku. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XXV(4), 379-434

 

 

Citation: Stefancik, R., Stradiotova, E., & Seresova, T. (2022). A Missing Piece: The Absence of Discussion About Integration Policy in the Slovak Migration Discourse. Migration Letters, 19(6), 971-987.

Cited: Demirkol, A. (2022). An Empirical Analysis of Securitization Discourse in the European Union. Migration Letters, 19(3): 273-286.

 

 

Citation: Stefancik, R., & Zamborova, K. (2022). Vedecký Skepticizmus v Jazyku Radikálneho Populizmu. Language And Politics Between Linguistics and Political Science VII: Proceedings of the 7th Annual International Scientific Conference.

Cited: Demirkol, A. (2022). An Empirical Analysis of Securitization Discourse in the European Union. Migration Letters, 19(3): 273-286.

 

 

Citation: Tüzer, A. (2022). Türkiye İtfaiye Teşkilatlarının Yapısı ve Afet Yönetimi Bakımından İncelenmesi. [Unpublished Master’s Thesis]. Bitlis Eren Üniversitesi.

Cited: Pektaş, E. K., & Demirkol, A. (2017). Belediye Yönetimlerinde İtfaiye Hizmetleri ve İtfaiye Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma. Mediterranean International Congress on Social Sciences, 19-22 Mayıs 2017, Podgorica.

 

 

Citation: Bilğiç, K. (2021). Bölgesel Asgari Ücret Uygulamasının, Türkiye’nin Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi Üzerinde Etkisi. [Unpublished Master’s Thesis]. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi.

Cited: Pektaş, E. K., & Demirkol, A. (2018). Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Sürecindeki Rolü ve Etkileri: Zafer Kalkınma Ajansı Örneği, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 77-98.

 

 

Citation: Ceyhan, H. (2021). Türk Kamu Bürokrasisinde Yönetim Kültürü Algısı Üzerine: Hazine ve Maliye Bakanlığında Bir Uygulama. [Unpublished Ph.D. Dissertation]. Süleyman Demirel Üniversitesi.

Cited: Pektaş, E. K., & Demirkol, A. (2018). Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Sürecindeki Rolü ve Etkileri: Zafer Kalkınma Ajansı Örneği, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 77-98.

 

 

Citation: Balcıoğlu, M. (2021). Bölgesel Kalkınmada Kurumlar Arası İşbirliğinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi: TR33 Bölgesi Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45, 289-306.

Cited: Pektaş, E. K., & Demirkol, A. (2018). Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Sürecindeki Rolü ve Etkileri: Zafer Kalkınma Ajansı Örneği, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 77-98.

 

 

Citation: Uçar, G. (2020). Raylı Sistem Yatırımlarının Mekânsal ve Sosyoekonomik Yapıya Etkisi Üzerine Bir İnceleme: İzmir İzban Örneği. [Unpublished Master’s Thesis]. İstanbul Teknik Üniversitesi.

Cited: Pektaş, E. K., & Demirkol, A. (2018). Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Sürecindeki Rolü ve Etkileri: Zafer Kalkınma Ajansı Örneği, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 77-98.

 

 

Citation: Yıkın, M. M. (2019). Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Yönetişim: Yönetişim Bağlamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)’nın TRB2 Bölgesi’nin Kalkınmasındaki Rolü. [Unpublished Master’s Thesis]. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi.

Cited: Pektaş, E. K., & Demirkol, A. (2018). Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Sürecindeki Rolü ve Etkileri: Zafer Kalkınma Ajansı Örneği, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 77-98.

 

 

Citation: Çetinkaya, N., Yıldız, S. & Şimşek, A. (2018). Kalkınma Ajansları Aracılığıyla Gerçekleştirilen Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Projelerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma. International West Asia Congress of Tourism (IWACT’18): The Book of Full-Text. Paradigma Akademik Basın Yayın Dağıtım.

Cited: Pektaş, E. K., & Demirkol, A. (2018). Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Sürecindeki Rolü ve Etkileri: Zafer Kalkınma Ajansı Örneği, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 77-98.