Home // Yayınlar Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yayınlar Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ocak, Gürbüz and Baysal, A. E.(2016). The Attitudes of Secondary and High School Students Towards Participation During Class Time. Uşak University Journal of Social Sciences. Vol.  9 No.27, (235-253). (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usaksosbil/article/view/5000191726)

Ocak, Gürbüz, Yurtseven, R.(2016). Ortaokul Öğrencilerinin Sınav Kaygıları İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ekev Akademi Dergisi Yıl: 20 Sayı: 66 (Bahar 2016). Sayfa, 317-332. (eISSN:2148-0710) (http://www.ekevakademi.org/ DergiTamDetay.aspx?ID=609&Detay=Ozet)  (Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev609

Ocak, Gürbüz ve Hocaoğlu, N.(2015).  İngilizce Dersine Yönelik Tutumların Özyeterlik İnançları ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2015 sayı:31, (37-61). (ISSN: 1302-3241) (http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunikkefd/article/view/5000189306)

Ocak, Gürbüz ve Hocaoğlu, N.(2014). Öğrencilerin İnternet Ortamında İngilizce Kullanmalarına Yönelik Tutumları. Afyon Kocatepe Üni.  Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı 1 (1-28) [DOI NO: 10.5578/JSS.7387 ]

Ocak, Gürbüz ve Bulut, R. (2014-2013). Sosyal Bilgiler Programındaki Coğrafya Konuları İle İlgili Etkinliklere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2013, Sayı 28, (27 – 44)

Ocak, Gürbüz ve Karakuş, G.(2014). Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeyleri ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ekev Akademi Dergisi Yıl: 18 Sayı: 58 (Kış) (681-698)

Ocak, Gürbüz, Ocak, İ. ve Saban,Y. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Derslerindeki Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26(1) (161-184)

Ocak, Gürbüz ve Yıldırım, R.(2013). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin medya okuryazarlığı dersi etkinliklerine yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 38, Ekim 2013.(23-37)

Yamaç, A. ve Ocak, Gürbüz (2013). Self-efficacy for Learning Form (SELF) for Preservice Teachers: The Study of Reliability and Validity. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, (91-105)

Ocak, Gürbüz (2013). The Evaluation of a Turkish Literature Coursebook According to the Constructivist Learning Approach. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), (389-407). [DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.5954]

Ocak, Gürbüz, Kuş, G. ve Küçükilhan, S.(2013). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Yapılandırmacı Etkinliklere Yönelik Tutumları (Afyonkarahisar İl Örneği) Balıkesir Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergis, Cilt: 16 – Sayı: 29, (Haziran) (189-211)

Ocak, Gürbüz, Kısa, Y. ve Yazıcı, S. (2013). Öğrenci Görüşlerine Göre Dokuzuncu Ve Onuncu Sınıf Tarih Ders Kitaplarının Yapilandirmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış 2013, 11(1), (82-100)

Ocak, Gürbüz, Yazıcı, S. Kısa, Y., ve Dönmez, L. (2012) Üstün yetenekli öğrencilerin hikâyelerle işlenen sosyal bilgiler öğretimine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi (Manisa il merkezi örneği). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, (147-170)

Ocak, Gürbüz, Ocak, İ., Yılmaz, M. ve Mergen,H.H. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutumları. İlköğretimonline Dergisi, (http://ilkogretim-online.org.tr/vol11say2.html. cilt 11, sayı 2 (504 -519).

Ocak, Gürbüz ve Taşçı, D.A (2012) “2009 Sosyoloji Öğretim Programı Uygulamasına Yönelik Öğretmen Tutumları” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1). (379-401)

Keçe, Murat ve Ocak, Gürbüz(2011). Sosyal bilgiler dersi etkinliklerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitsi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 21 (Kış).(77-102)

Ocak, Gürbüz ve Yamaç, Ahmet (2011). Öğretmen ve velilerin kayıt bölgeleri uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 3, Aralık. (357-374)

Ocak, Gürbüz ve Yamaç, Ahmet (2011). Öğrenme stratejileri, denetim odağı ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 24, sayı 2.(467-486)

Aydoğuş, R. ve Ocak, Gürbüz.(2011). İlköğretim 6. ve 7. sınıf fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.  Bahar 2011, 9(2), 343-368

Karaca, N.H. ve Ocak, Gürbüz.(2011). Hayat bilgisi ders kitaplarının becerilere uygunluk düzeyinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi(Afyonkarahisar ili Örneklemi). Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 4 (1), 108-125, [Online]:www.keg.aku.edu.tr

Ocak, Gürbüz(2010). Yapılandırmacı Öğrenme Uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi(GEFAD), 30 (3), (835-857)

Ocak, Gürbüz.,Yıldız, Ş., Akgül, A. (2010). Ortaöğretime geçiş sistemi’nin (OGES) veli, öğretmen ve öğrenci Tutumlarına göre değerlendirilmesi. MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 186,   (167-181)

Ocak, Gürbüz ve Dönmez, S. (2010).  İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutum ölçeği geliştirme. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (2), (69-82) [Online]:www.keg.aku.edu.tr

Ocak, Gürbüz, Akgül, A., Yıldız, Ş. (2010). İlköğretim 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sistemine yönelik tutumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üni. Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, (37-55)

Ocak, Gürbüz ve Dai, A.(2010). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarının yapılandırmacı anlayışa göre değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(3)(91-108).

Ocak, Gürbüz ve Beşkardeş(Günay), S. (2009). Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin yabancı dil (İngilizce) öğretiminde metafor sistemin uygulanması. MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 182, (178-195)

Ocak, Gürbüz ve Yurtseven, R. (2009). Beşinci sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 22, (94-109)

Ocak, Gürbüz. ve Demirdelen, C. (2009). Ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarih dersine bakış açıları ve başarıları arasındaki ilişkiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, (107-132)

Özay, E. Ocak, İ. ve Ocak, Gürbüz (2009). Sequential teaching methods ın biology and their effects in academic achievement. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), (32-43). [Online]:www.keg.aku.edu.tr

Ocak, Gürbüz ve Demirdelen, C. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri ile tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, (151-171)

Ocak, Gürbüz ve Gündüz, M. (2007). Eğitimdeki bazı ilke ve kavramların atasözleri ile özdeşleştirilerek öğretilmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 23, (409-420)

Ocak, Gürbüz ve Gündüz, M. (2006).1998-2005 Hayat bilgisi ders programlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 172,  Güz. Ankara (40-55)

Ocak, Gürbüz ve Gündüz, M.(2006). Eğitim fak. yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VIII Sayı 2, Afyonkarahisar (293-311)

Ocak, Gürbüz (2006).Ürün Seçki dosyaları hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Erzurum İl Örneği). MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 170, Bahar 2006. Ankara (217-230)

Ocak, Gürbüz, İ. Ocak ve Karataş, S. (2005). Okulda performans değerlendirme yönetimi hakkında fen bilimleri öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Afyon- Erzurum İl Örneği).  Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: (7) Sayı: (2) (27-40)

Ocak, Gürbüz (2005).Yapılandırılmış buluş yoluyla öğretimin öğrenmede kalıcılığa etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VII Sayı 2, Afyonkarahisar (305-314).

Ocak, Gürbüz ve Beydoğan, H.Ö.(2005) İlköğretim okulları 3. sınıf hayat bilgisi ders içeriğinin öğretmen görüşlerine göre, bazı değişkenler açısından yeterlilik düzeyi (Standart Belirleme-Erzurum İl Örneği). MEB Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 165(124-150). (Doktora çalışmasından çıkartılmıştır)

Ocak, Gürbüz ve Beydoğan, H.Ö (2005). İlköğretim okulları 3. sınıf hayat bilgisi ders içeriğinin amaçlarla tutarlılık ve öğrenci seviyesine uygunluk açısından yeterlilik düzeyi (Standart Belirleme-Erzurum İl Örneği). Gazi Üni. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6(1). (109-132). (Doktora çalışmasından çıkartılmıştır)

Ocak, Gürbüz (2004). İlköğretim okulları 3. sınıf hayat bilgisi ders içeriğinin öğretmen görüşlerine göre, kültürel değerlere uygunluk düzeyi (Standart Belirleme-Erzurum İl Örneği). Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. ISSN: 1303-5134. Cilt:1 Sayı:1 [Online]: www.insanbilimleri.com. (Doktora çalışmasından çıkartılmıştır)

Ocak, Gürbüz (2004). İlköğretim okulu 5.sınıf öğrencilerinin okuma anlama düzeyine videonun etkisi.İlköğretim-Online,3(2),19-25,[Online]:http://ilkogretim-online.org.tr/ilkogretim-ne.org.tr

Özay, E.,Ocak, İ. ve  Ocak, Gürbüz (2003). Genel biyoloji uygulamalarında akademik başarı kalıcılığa cinsiyetin etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  Sayı: 14(2)(63-67)

Ocak, Gürbüz (2004).         Eğitim programlarına felsefi ve kültürel temelin etkileri. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. ISSN: 1303-5134. Cilt:1 Sayı:1 [Online] www.insanbilimleri.com

Ocak, Gürbüz, Ocak, İ.(2003). Öğrenci merkezli fen öğretimi ile ilgili 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, (45-58)

Ocak, Gürbüz ve Ocak, İclal (2003). Okulda performans değerlendirme yöntemi hakkında sınıf öğretmenleri ve fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,  Sayı:7 (244-254).

Ocak, İclal ve Ocak, Gürbüz (2002).Bilgisayar destekli sunumun sınıf öğretmenine ek olarak ve sınıf öğretmeninden bağımsız olarak canlılar çeşitlidir ünitesinde akademik başarı ve kalıcılığı etkileme düzeyi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:3,  Sayı:2(19-27).

Ocak, Gürbüz, Beydoğan, H.Ö (1999).Kültürel düzeyi farklı ailelerden gelen ilköğretim okulları birinci devre öğrencilerinin okuma anlama düzeylerine yönelik bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 3, Sayı 2.(29-43). (Yüksek Lisans çalışmasından çıkartılmıştır)