Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A27. Terzi Çoban, D., & Uslu, O. (2023). Adaptation of employee social identity scale into TurkishSocial Identities, 29(6), 555-556.

A26. Schermer, J., A., Rogoza, R., & Uslu, O. et al. (2023). Humor Styles across 28 Countries. Current Psychology, 42, Doi: 10.1007/s12144-019.

A25. Karakiraz, A., Uslu, O. & Özsoy, E. (2023). Turkish adaptation of the workplace ostracism scale. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 9(2), 151-161.

A24. Schermer, Brankovic, Uslu, & Kruger et al. (2023). Loneliness and Vertical and Horizontal Collectivism and Individualism: A Multinational Study. Current Research in Behavioral Sciences, 4, 100105.

A23. Uslu, O. (2022). Ticaret ve Sanayi Odalarında Üye İlişkileri Yönetimi ve Bilişim Teknolojilerinin Sürece Katkıları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(4), 1109-1128.

A22. Öztürk, S. & Uslu, O. (2022). Dönüştürücü Liderlik Algısı ve Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Güvene Etkileri. Journal of Politics Economy and Management, 5(2), 144-164.

A21. Uslu, O., & Terzi Çoban, D. (2022). Kariyerist Eğilimlerin İzlenim Yönetimi Taktikleri ile İlişkilerinde Karanlık Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(4), 1417-1432.

A20. Uslu, O. (2022). Motives behind Social Media Use: A Theoretical Assessment. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 443-456.

A19. Uslu, O. (2022). Causes and consequences of technology addiction: A review of information systems and information technology studies. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8(3), 299-306

A18. Uslu, O., & Ardıç, K. (2022). Babacan Liderlik ve Yöneticiye Güven İlişkisinde Güç Mesafesi, Bireycilik ve Toplulukçuluğun Düzenleyici Etkilerinin İncelenmesiÇukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(1), 279-291.

A17. Açık, B., Koç, T., & Uslu, O. (2021). Teknoloji Kullanım Alışkanlıkları Açısından Covid 19’un Teknoloji Bağımlılığına Etkisi. Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 9(2), 113-124.

A16. Uslu, O. (2021). ‘Being Alone Is More Painful than Getting Hurt’: The Moderating Role of Workplace Loneliness in the Association between Workplace Ostracism and Job Performance. Central European Business Review, 10(1), 19-38.

A15. Uslu, O. (2021). Does Self-Esteem Really Matter? Determining the Role of Self-Esteem in Cynical-Silent Employees. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 16(3), 615-637.

A14. Uslu, O. (2021). Investigation of the Effects of Turkish Employees’ Cultural Values on Their Career Values. Manas Journal of Social Studies, 10(3), 1815-1827.

A13. Uslu, O. (2021). Karanlık Liderlik Tarzları: Kavramsal Bir Degerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 901-924.

A12. Jonason, P., K., Zemojtel-Piotrowska, M., Uslu, O. et al. (2020). Country-level correlates of the Dark Triad traits in 49 countries. Journal of Personalıty, 88(6), 1252-1267.

A11. Uslu, O. (2019). A general overview to leadership theories from a critıical perspective. Marketing and Management of Innovations, (1), 161-172.

A10. Özsoy, E., & Uslu, O. (2019). Examining the effects of sustainable organizational culture on academic achievement. Discourse and Communication for Sustainable Education, 10(1), 37-46.

A9. Uslu, O., & Uslu, M. (2019). The Impact of Emotional Intelligence on Employees’ Attitudes. Journal of Applied Management and Investments, 8(1), 32-43.

A8. McLoughlin, D., Salun, M., Özsoy, E., Carroll, R., Zaslavska, K., & Uslu, O. (2018). Trust within organisations: A cross-cultural research on the role of character perception. Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 6(3), 23-37.

A7. Özsoy, E., McLoughlin, D., & Uslu, O. (2017). Testing McLoughlin’s Trust Model on Turkish Information Technology Employees. İşletme Bilimi Dergisi, 5(3), 257-272,

A6. Uslu, O. & Ardıç, K. (2017). Kültürel Değerlerin İş Doyumuna Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 748-755.

A5. Ardiç, K., Uslu, O, Oymak, Ö., Özsoy, E., & T. Özsoy (2016). Comparing Person Organization Fit and Person Job Fit. Journal of Economics & Management, 25(5), 5-13.

A4. Özen Kutanis, R., Özsoy, E., Karakiraz, A., Aras, M., Erol, E, & O. Uslu (2015). Örgüt Kültürü Çalışmalarının Yöntem ve Kapsam Bakımından İncelenmesi: Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir İnceleme. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 123-142.

A3. Özsoy, E., Uslu, O., & Öztürk, O. (2014). Who are Happier at Work and in Life? Public Sector versus Private Sector: A Research on Turkish Employees? International Journal of Recent Advances in Organizational Behavior and Decision Sciences, 1(2), 148-160.

A2. Özen Kutanis, R., Ardıç, K., Uslu, O., & A, Karakiraz (2014).  Emotional Intelligence, Fear Based Silence and Trust to Manager: A Case StudyPolish Journal of Management Studies, 10(2),133-142.

A1. Özsoy, E., Uslu, O., Karakiraz, A., & M. Aras (2014). İş Tatmininin Ölçümünde Ölçek Kullanımı: Lisansüstü Tezleri Üzerinden Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 232-250.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B24. Uslu, O. (2022). Locus of Control and Self-Esteem A Research on White Collar Employees. VI-International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, 160-169, Bucharest, Romania.

B23. Uslu, O. (2022). Personal Derogation versus Work-Related Harassment Which One Matter?. VI-International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, 152-159, Bucharest, Romania.

B22. Uslu, O. (2019). Psikolojik Sermayenin Çalışan Tutumlarına Etkisi. 5th International Congress of Economics and Business, 515-521, Bursa Türkiye. (Tam metin bildiri)

B21. Özsoy, E., Uslu, O., & Öztürk, O. (2014). Comparing Private and Public Sector Employees’ Job and Life Satisfaction: A Developing Country Sample. The 3rd Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management, Marketing and Tourism in Prague. Prague Czech Republic. (Tam metin bildiri)

B20. Uslu, O. (2019). Effects of Perceived Mobbing on Employees’ Stress And Psychological Well Being Levels International Paris Conference on Social Sciences–III. Paris France. (Tam metin bildiri)

B19. Uslu, O. (2019). The Linkage between Individual Differences and Stress. 21th Budapest International Conference on Law, Business, Gender and Interdisciplinary Studies. Budapest Hungary. (Tam metin bildiri)

B18. Uslu, O., Özsoy, E., Ardıç, K., & Balaban, Ö. (2018). Relationship between personality and stress. 2nd International Symposium Humanities and Social Sciences. Comrat, Moldovia. (Özet bildiri)

B17. Özsoy, E., Uslu, O., Balaban, Ö., & Ardıç, K. (2018). Comparing Bergen and Duwas workaholism scales. 2nd International Symposium Humanities and Social Sciences. Comrat, Moldovia. (Özet bildiri)

B16. Özsoy, E., Uslu, O., & Ardıç, K. (2018). İşkolikliğin yönetsel pozisyon bağlamında incelenmesi. 4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS). Venice Italy. (Özet bildiri)

B15. Uslu, O., Ardıç, K. & Özsoy, E. (2018). Liderlik tarzları ve lidere güven arasındaki ilişki. 4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS). Venice Italy. (Özet bildiri)

B14. Ardıç, K., Uslu, O., & Özsoy, E. (2018). Effects of emotional intellegence on job performance. Dimitri Yavorinitski 2nd International European Congress On Social Sciences. Kiev Ukraine (Özet bildiri)

B13. Özsoy, E., Ardıç, K., Uslu, O., & Balaban, Ö. (2018). Examining the effects of general self-efficacy on attitudes towards job. Dimitri Yavorinitski 2nd International European Congress On Social Sciences. Kiev Ukraine (Özet bildiri)

B12. Uslu, O. (2018). Analyzing Studies Examine the Effects of Paternalist Leadership on Employees’ Work Attitudes. Dimitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences. Kiev Ukraine. (Özet bildiri)

B11. Özsoy, E., Ardıç, K., Uslu, O., & Balaban, Ö. (2017). Karanlık Üçlünün Yöneticiye Güvene Etkisinin İncelenmesi. International Congress on Political, Economic and Social Sciences. Ankara Türkiye (Özet bildiri)

B10. Uslu, O., Ardıç, K. & Özsoy, E. (2017). Effect of Individual Cultural Values on Job Satisfaction. International Congress on Management Economics and Business. Zonguldak Türkiye (Özet bildiri)

B9. Ardıç, K., Uslu, O., & Özsoy, E. (2017). Kültürel değerlerin örgütsel hiyerarşi bağlamında incelenmesi. Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences. Kiev Ukraine (Özet bildiri)

B8. Ardıç, K., Özsoy, E., Balaban, Ö., & Uslu, O. (2017). Examining the Effects of the Dark Triad (Narcissism, Machiavellianism and Psycopathy) on Counterproductive Behaviors. Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences. Kiev Ukraine (Özet bildiri)

B7. Ardıç, K., & Uslu, O. (2017). Examining the Relationship between Paternalist Leadership Perception and Trust in Supervisor. International Conference on Social Sciences and Education Research. Rome Italy (Özet bildiri)

B6. Uslu, O., & Ardıç, K. (2017). Emotional Intelligence Studies in Turkey. International Conference on Social Sciences and Education Research. Rome Italy (Özet bildiri)

B5. Uslu, O. (2016). The Associations among Emotional Intelligence Job Satisfaction and Job Performance. Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (EAR16Turkey Conference), 1-15. İstanbul Türkiye (Tam metin bildiri)

B4. Uslu, O. (2016). Organizational Trust Studies in Turkey An Investigation throughThesis and Articles. Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (EAR16Turkey Conference), 1-12. İstanbul Türkiye (Tam metin bildiri)

B3. Ardıç, K., & Uslu, O. (2016). Do Individual Cultural Values Differentiate Paternalist Leadership Perception. Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance   and   Banking (EAR16Turkey   Conference), 1-10. İstanbul Türkiye (Tam   metin   bildiri)

B2. Uslu, O., & Karakiraz, A. (2014). The Interrelationships among Emotional Intelligence, Trust to Manager and Fear Based Silence: A Dental Clinic Sample in Turkey. The 3rd Multidisciplinary Academic Conference-MAC-EMMT. Prague Czech Republic (Tam metin bildiri)

B1. Özsoy, E., & Uslu, O. (2013). Örgüt Kültürü Algısının Akademik Başarı Üzerine Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. 11. International Conference on Knowledge, Economy & Management. Valetta Malta. (Tam metin bildiri)

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C.8. Uslu, O. (2023). Is it Always Fine? Negative Consequences of Technology Use on Employee Behavior: A Review, in Organizational Behavior in the Digital World. (Ed.) Cogenli, M. A. (221-231), Nova Science Publishers, New York.

C7. Öztürk, S., & Uslu, O. (2022). Algılanan Örgütsel Desteğin Bireysel Yenilikçiliğe ve Örgütsel Bağlılığa Etkileri. F. Tufan Emini (Ed.), Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VI içinde (23-38). Eğitim Yayınevi, Basım Sayısı 1, ISBN: 978-625-8341-48-5.

C6. Uslu, O. (2021). Deney ve Gözlem Temelli Psikolojik Çalışmaların Örgütsel Davranışa Katkıları, Bölüm adı: (Hawthorne Araştırmaları), Nobel Bilimsel, Editör: Uslu, Osman, Basım sayısı:1, ISBN:978- 625-7677-93-6.

C5. Uslu, O. (2021). COVİD 19 Pademisinde İşletme Yönetiminin Dönüşümü, Bölüm adı: (Kaygı, Stres ve Duygusal Bağlılık: Pandemi Dönemi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma) Gazi Kitabevi, Editörler: Akbolat Mahmut, Ünal Özgün, Basım sayısı:1, ISBN:978-975.

C4. Uslu, O. (2019). Current Issues and Research in Organizational Behavior, Bölüm adı: (Effect of Perceived Paternalist Leadership on Employees’ Job Satisfaction) Gazi Kitabevi, Editör: Özsoy Emrah, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7805-41-6.

C3. Ardıç, K., Uslu, O., & Özsoy, E. (2016). Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları II, Bölüm adı:(Türkiye’de Duygusal Zekâ (Emotional Intelligence) Çalışmalarının Genel Görünümü) Gazi Kitabevi, Editör: Rana Özen Kutanis, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-344-384-1.

C2. Ardıç, K., Özsoy, E., & Uslu, O. (2016). Türkiye de Örgütsel Davranış Çalışmaları II, Bölüm adı:(Türkiye’de Çalışmaya Tutgunluk (Work Engagement) Çalışmalarının Genel Görünümü) Gazi Kitabevi, Editör: Rana Özen Kutanis, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-344-384-1.

C1. Uslu, O. (2015). Türkiye de Örgütsel Davranış Çalışmaları I, Bölüm adı:(Türkiye’de Örgütsel Güven Yazınının Genel Görünümü) Gazi Kitabevi, Editör: Rana Özen Kutanis, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-344-279-0.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D3. Uslu, O., & Şimsek, A. (2020). Çalısma arkadaslarına güven ve psikolojik iyi olusun çalışanların is performansına etkileri. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 2(1), 6-12.

D2. Uslu, O. (2020). How Demographic Factors Associate with Employees’ Emotional Intelligence?. Bartın Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21), 88-100.

D1. Uslu, O., & Ardıç, K. (2013). Güç Mesafesi Örgütsel Güveni Etkiler mi? Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), 313-338.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E4. Özsoy, E., Uslu, O., & Ardıç, K. (2018). Yöneticilerin karanlık kişilik özelliklerinin çalışanların iş tatminine etkisi. 6. Örgütsel Davranış Kongresi. Isparta, Türkiye. (Tam metin bildiri)

E3.  Uslu, O., Özsoy, E., & Ardıç, K. (2018). Babacan liderlik algısının lidere güvene etkisi. 6. Örgütsel Davranış Kongresi. Isparta, Türkiye. (Tam metin bildiri)

E2. Kutanis, R., Özsoy, E., Karakiraz, A., & Uslu, O. (2015). Örgütsel Davranış Araştırmalarında Kişiliğin Karanlık Yönü Narsizm Makyavelizm ve Psikopati Dikkate Alınıyor mu? 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2, 734-740., Muğla Türkiye (Tam metin bildiri)

E1. Uslu, O., & Özsoy, E. (2012). Bankacılık sektöründeki işletmelerin örgütsel güven düzeyleri ve örgütsel güven boyutları üzerine bir araştırma: Kamu ve özel sektör karşılaştırması. 11.Ulusal İşletmecilik Kongresi. Konya Türkiye (Tam metin bildiri)